ERROR: You need to create the directory /home/iesfelan/dadesMoodle/moodledata with web server write access

ERROR: You need to create the directory /home/iesfelan/dadesMoodle/moodledata with web server write access

ERROR: You need to create the directory /home/iesfelan/dadesMoodle/moodledata with web server write access

IES FELANITX: Course categories

Course categories

Miscel·lània 
 ProvesThis course allows guest users to enterSummary
 Formació pràctica en empresesSummary
Formació 
 Curs MoodleThis course requires an enrolment keySummary

Cursos de Pràctiques 
 PractiquesMOODLESummary
Departaments 

AGRARIES 
 GM_1_Fonaments agronòmicsThis course requires an enrolment keySummary
 FPB_2_Composicions amb florsSummary
 FPB_2_Materials de floristeriaSummary
 FPB_2_Act. reg, adobament i tract. en conreusSummary
 GS_3_Gestió de cultiusThis course requires an enrolment keySummary
 GS_3_ProjecteSummary
 GS_3_Planificació de cultiusSummary
 GM_2_Comp. florals i amb plantesSummary
 GS_3_Topografia agràriaSummary
 GM_2_Tèc. venda jardineria i floristeriaSummary
 GS_1_Botànica agronòmicaSummary
 GS_1_FitopatologiaSummary
 GS_2_Gestió i organització del viverSummary
 GM_2_Control fitosanitariSummary
 GM_1_Principis de sanitat vegetalSummary
 GM_1_Implantació de jardinsSummary
 GM_1_Taller i equips de traccióSummary
 GS_1_Maquinària i instal·lacions agroforestalsSummary
 GS_2_Conservació de jardins i gespes esportivesSummary
 GM_2_Manteniment i millora de jardins i zones verdesSummary
 GM_1_Infraestructures i instal·lacions agrícolesSummary
 GS_2_Disseny de jardins i restauració del paisatgeSummary
 GM_2_Establiments de floristeriaSummary
 GM_1_Producció de plantes i pans d'herbes en viverSummary

ORIENTACIO 
 Gestió de cultiusSummary
 GM_2_AGA_Formació i orientació laboralSummary
 Orientació acadèmica ESOSummary
 GM_2_AGA_Empresa i iniciativa emprenedoraSummary
 GM_2_ELE_Empresa i iniciativa emprenedoraSummary
 mmbauzab- Curs Ciències SocialsThis course requires an enrolment key
 mitousj-suport atenció a la diversitatThis course requires an enrolment key
 aserrap- Taller Habilitats SocialsThis course requires an enrolment keySummary
 EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORASummary
 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORALSummary

ELECTRICITAT 
 Instal·lació i manteniment de xarxes de dades
 FPB_Instal·lacions de telecomunicacionsSummary
 FP grau mitjà Electricitat mòdul Instal·lacions de DistribucióThis course requires an enrolment keySummary
 FP grau mitjà Electricitat mòduls Electrotècnia i electrònicaThis course requires an enrolment keySummary
 aserverag- Curs insfraestructures Comuns de TelecomunicacionsThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 madrovera-AutomatismesSummary
 Equips elèctrics i electrònicsThis course requires an enrolment key

BIOLOGIA_GEOLOGIA 
 BiologiaNEUSSummary
 2n ESO Ciències NaturalsThis course requires an enrolment key

TECNOLOGIA 
 jjmercadoa- Electrònica AnalògicaThis course requires an enrolment keySummary
 cmirallesb-Electricitat 3r ESOThis course requires an enrolment keySummary

ADMINISTRATIU 
 GM_1_Empresa i administracióSummary
 GM_2_Tractament documentació comptableSummary
 GS_2_Comptabilitat i fiscalitatSummary
 GS_2_Simulació empresarialThis course requires an enrolment keySummary
 GS_1_Comunicació i atenció al clientSummary
 GS_1_Procés integral de l'activitat comercialSummary
 Btx_2_EconomiaThis course allows guest users to enterSummary
 GM_1_Tractament informàtic de la informacióSummary

RELIGIO 
 RELIGIÓ IES FELANITXThis course requires an enrolment keySummary

MATEMATIQUES 
 jmesquidam- curs de matemàtiquesThis course requires an enrolment keySummary
 bperellom- practiquemThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 acapoj - Ampliació de MatemàtiquesThis course requires an enrolment keySummary

PLASTICA 
 aclarianaa-dibuixThis course requires an enrolment keySummary

ESTRANGERES 
 arossellon- curs d'anglèsThis course requires an enrolment keySummary

C.SOCIALS 
 2nESO_CSocialsThis course requires an enrolment key
 Geografia d'Espanya BatxSummary
 fmutt - CIÈNCIES SOCIALS 2n ESOThis course requires an enrolment keySummary

CATALÀ 
 Processos comunicació 1r ESOSummary
 fnicolaup- La plaça el Diamant 2n BatxilleratSummary

FÍSICA_QUÍMICA 
 Energia mecànicaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key

CASTELLA 
 Lengua Castellana 1rBTX