Categories de cursos

Miscel·lània 
 ProvesAquest curs permet entrar als usuaris visitantsResum
 Formació pràctica en empresesResum
Formació 
 Curs MoodleAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum

Cursos de Pràctiques 
 PractiquesMOODLEResum
Departaments 

AGRARIES 
 GM_1_Fonaments agronòmicsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 FPB_2_Composicions amb florsResum
 FPB_2_Materials de floristeriaResum
 FPB_2_Act. reg, adobament i tract. en conreusResum
 GS_3_Gestió de cultiusAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 GS_3_ProjecteResum
 GS_3_Planificació de cultiusResum
 GM_2_Comp. florals i amb plantesResum
 GS_3_Topografia agràriaResum
 GM_2_Tèc. venda jardineria i floristeriaResum
 GS_1_Botànica agronòmicaResum
 GS_1_FitopatologiaResum
 GS_2_Gestió i organització del viverResum
 GM_2_Control fitosanitariResum
 GM_1_Principis de sanitat vegetalResum
 GM_1_Implantació de jardinsResum
 GM_1_Taller i equips de traccióResum
 GS_1_Maquinària i instal·lacions agroforestalsResum
 GS_2_Conservació de jardins i gespes esportivesResum
 GM_2_Manteniment i millora de jardins i zones verdesResum
 GM_1_Infraestructures i instal·lacions agrícolesResum
 GS_2_Disseny de jardins i restauració del paisatgeResum
 GM_2_Establiments de floristeriaResum
 GM_1_Producció de plantes i pans d'herbes en viverResum

ORIENTACIO 
 Gestió de cultiusResum
 GM_2_AGA_Formació i orientació laboralResum
 Orientació acadèmica ESOResum
 GM_2_AGA_Empresa i iniciativa emprenedoraResum
 GM_2_ELE_Empresa i iniciativa emprenedoraResum
 mmbauzab- Curs Ciències SocialsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 mitousj-suport atenció a la diversitatAquest curs requereix una clau d'inscripció
 aserrap- Taller Habilitats SocialsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORAResum
 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORALResum

ELECTRICITAT 
 Instal·lació i manteniment de xarxes de dades
 FPB_Instal·lacions de telecomunicacionsResum
 FP grau mitjà Electricitat mòdul Instal·lacions de DistribucióAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 FP grau mitjà Electricitat mòduls Electrotècnia i electrònicaAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 aserverag- Curs insfraestructures Comuns de TelecomunicacionsAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 madrovera-AutomatismesResum
 Equips elèctrics i electrònicsAquest curs requereix una clau d'inscripció

BIOLOGIA_GEOLOGIA 
 BiologiaNEUSResum
 2n ESO Ciències NaturalsAquest curs requereix una clau d'inscripció

TECNOLOGIA 
 jjmercadoa- Electrònica AnalògicaAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 cmirallesb-Electricitat 3r ESOAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum

ADMINISTRATIU 
 GM_1_Empresa i administracióResum
 GM_2_Tractament documentació comptableResum
 GS_2_Comptabilitat i fiscalitatResum
 GS_2_Simulació empresarialAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 GS_1_Comunicació i atenció al clientResum
 GS_1_Procés integral de l'activitat comercialResum
 Btx_2_EconomiaAquest curs permet entrar als usuaris visitantsResum
 GM_1_Tractament informàtic de la informacióResum

RELIGIO 
 RELIGIÓ IES FELANITXAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum

MATEMATIQUES 
 jmesquidam- curs de matemàtiquesAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 bperellom- practiquemAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 acapoj - Ampliació de MatemàtiquesAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum

PLASTICA 
 aclarianaa-dibuixAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum

ESTRANGERES 
 arossellon- curs d'anglèsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum

C.SOCIALS 
 2nESO_CSocialsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Geografia d'Espanya BatxResum
 fmutt - CIÈNCIES SOCIALS 2n ESOAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum

CATALÀ 
 Processos comunicació 1r ESOResum
 fnicolaup- La plaça el Diamant 2n BatxilleratResum

FÍSICA_QUÍMICA 
 Energia mecànicaAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció

CASTELLA 
 Lengua Castellana 1rBTX