Batxillerat modalitat d’humanitats i ciències socials

1r de batxillerat. Modalitat d’humanitats i ciències socials

Assignatures troncals / de lliure configuració autonòmica

Educació física

Filosofia II

Llengua castellana I

Llengua catalana I

Llengua estrangera I (anglès)

Tutoria

Per a l’itinerari humanístic: Llatí I

Per a l’itinerari social: Matemàtiques aplicades a les ciències socials I

2 h.

3 h.

2,5 h.

2,5 h.

3 h.

1 h.

4h.

4h.

Assignatures troncals d’opció (Se’n cursen dues)

Economia

Grec I

Història del món contemporani

Literatura universal

4 h.

4 h.

4 h.

4 h.

Assignatures específiques (Se’n cursen dues.)

Alemany I

Anàlisi musical I

Anatomia aplicada

Cultura científica

Francès I

Religió I

Tecnologia industrial I

Tecnologies de la informació i la comunicació I

A triar entre les de modalitat no cursades (biologia, cultura audiovisual, dibuix tècnic, economia, física i química, grec, història del món contemporani, llatí, literatura universal, matemàtiques CS i matemàtiques I)

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

Total d’hores setmanals

32 h.

Criteris de promoció

Promocionen de 1r a 2n els alumnes que duen 0, 1 o 2 assignatures suspeses.

Criteris de repetició

Per normativa, els alumnes que han de repetir 1r han de fer el curs complet.

 

2n de batxillerat. Modalitat d’humanitats i ciències socials

Assignatures troncals / de lliure configuració autonòmica

Llengua castellana I

Llengua catalana I

Llengua estrangera I (anglès)

Història d’Espanya

Història de la filosofia

Tutoria

Per a l’itinerari humanístic: Llatí II

Per a l’itinerari social: Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

1 h.

4h.

4h.

Assignatures troncals d’opció (Se’n cursen dues)

Economia de l’empresa

Geografia

Grec

Història de l’art

4 h.

4 h.

4 h.

4 h.

Assignatures específiques (Se’n cursa una)

Anàlisi musical II

Ciències de la Terra i el medi ambient

Fonaments d’administració i gestió

Psicologia

Segona llengua estrangera (alemany)

Segona llengua estrangera (francès)

Tecnologia industrial II

Tecnologies de la informació i la comunicació II

Religió

A triar entre les de modalitat no cursades (biologia, cultura audiovisual, dibuix tècnic, economia, física, química, geologia, geografia, història de l’art, grec, llatí, matemàtiques CS i matemàtiques I)

4 h.

4 h.

4 h.

4 h.

4 h.

4 h.

4 h.

4 h.

4 h.

4 h.

Total d’hores setmanals

32 h.

Criteris de titulació

Obtenen el títol de batxiller els alumnes que aproven totes les assignatures.

Criteris de repetició

Els alumnes que han de repetir 2n poden fer: a) el curs complet; b) només les assignatures suspeses, o c) les assignatures suspeses i les que vulguin fer com a ampliació de matrícula per millorar la nota del curs anterior.