Història

El nostre institut va ser uns dels primers Instituts Laborals que es varen crear dins l’Estat Espanyol, simultàniament amb els primers de les Illes Balears. Va començar a funcionar el curs 1950-51, i es va instal·lar, de manera provisional, a l’antigaestació Enològica.

Per la llei de 8 d’abril de 1967, que derogava la llei de bases de l’Ensenyança Mitjana i Professional, es va suprimir, curs a curs, el Batxillerat Laboral Elemental, i l’Institut Laboral va passar a denominar-se Institut Tècnic.

Segons la Llei General d’Educació de l’any 1970 s’extingiren els Instituts Tècnics, els quals s’havien de convertir en Instituts de Batxillerat. Va ser el curs 1973-74 quan es va estrenar l’actual edifici situat a la carretera de Petra, en uns terrenys agrícoles denominats “Camada Reial”.

A partir del curs 1974-75, s’autoritzà l’Institut de Felanitx a impartir les ensenyances de Formació Professional de primer grau següents: rama Administrativa i Comercial, professió Administrativa; rama del Metall, professió Mecànica, i rama d’Electricitat, professió Electricitat. A partir del curs 1975-76 aquestes ensenyances passen a dependre d’una Secció de Formació Professional dirigida per un Professor-Delegat que depèn orgànicament del Director de l’Institut i funcionalment de l’Escola d’Aprenentatge Industrial de Manacor. Posteriorment la Secció es transformà en Institut.

En aplicació de la LOGSE (Decret 7-5-93, BOE 27 de maig) l’Institut de Batxillerat “Virgen de San Salvador” i l’Institut de Formació Professional de Felanitx es converteixen en un únic centre, l’Institut d’Educació Secund’aria Mare de Déu de San Salvador, que des del curs 1993-94 anticipa l’Educació Secundària Obligatòria. Així mateix, també es van implantar els Batxillerats LOGSE, els Cicles Formatius i la Iniciació Professional.

En el curs 1998-99 s’acorda canviar el nom del Centre a la forma actual, IES Felanitx.

El curs 1999-2000 s’implanta el 1r Cicle d’ESO amb l’alumnat procedent de les escoles del terme de Felanitx. L’acolliment d’aquest alumnat és possible per la disminució del nombre d’alumnes als altres estudis, conseqüència de la creació dels Instituts de Campos i Santanyí.

Actualment, el nostre Institut rep alumnes dels municipis de Felanitx, Santanyí, Ses Salines, Campos i Porreres.

Si originàriament l’Institut absorbia un alumnat de procedència rural-pagesa (anys 50-60), avui en dia i per l’impacte del turisme, la composició, procedència i nivell socio-econòmic de l’alumnat ha canviat notablement en paral·lel als canvis de la societat mallorquina i en particular d’aquesta comarca, una societat majoritàriament de serveis orientada sobretot a l’activitat turística, la qual cosa ha implicat una forta immigració i l’entrada en contacte amb població d’altres països.

A dia d’avui, al nostre Institut s’hi imparteixen els estudis complets d’ESO, els Batxillerats Humanístic-Social i el Científic-Tecnològic. Quant a la Formació Professional, es desenvolupen el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa, el d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques i el de Jardineria i floristeria; el Cicle de Grau Superior d’Administració i Finances i el de Vitivinicultura (l’únic a Balears); i finalment, la Formació Professional Bàsica d’electricitat i electrònica i la de agrojardineria i composicions florals

Finalment, el Centre participa en diversos Projectes Europeus.