ESO

  • Aquests estudis (12 – 16 anys) conformen un cicle, i donen dret al Títol de Graduat en Secundària.

  • Finalitats

    • Desenvolupar capacitats bàsiques i d’autonomia personal de l’alumnat.

    • Preparació per a la incorporació a la vida activa.

    • Preparació per seguir estudis de Batxillerat o de Formació Professional

    • Atendre la diversitat d’interessos, motivacions i aptituds de l’alumnat.

 

2n ESO

Assignatures troncals / de lliure configuració autonòmica

Física i química

Geografia i història

Llengua castellana

Llengua catalana

Matemàtiques

Primera llengua estrangera (anglès)

Tutoria

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

4 h.

3 h.

1 h.

Assignatura de lliure configuració

Treball per projectes

De la imatge fixa seqüenciada a l’animació d’imatges

Fonaments de la pràctica fotogràfica

Big-Band

Cos i consciència

Hort escolar

2 h.

Assignatures específiques

Educació física

Tecnologia I

Una a triar entre:

Educació plàstica, visual i audiovisual II

–  Música II

Segona llengua estrangera (alemany)

Segona llengua estrangera (francès)

Una a triar entre:

Religió

Valors ètics

2 h.

3 h.

2 h.

 

1 h.

Total d’hores setmanals

30 h.

Criteris de promoció

Promocionen de 2n a 3r els alumnes que duen 0, 1 o 2 assignatures suspeses. En cas que duguin dues assignatures suspeses, no poden ser matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.

Criteris de repetició

Per normativa, els alumnes que han de repetir 2n han de fer el curs complet.

 

 

 

 

4 ESO. Ensenyaments acadèmics

Assignatures troncals / de lliure configuració autonòmica

Geografia i història

Llengua castellana

Llengua catalana

Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics

Primera llengua estrangera (anglès)

Tutoria

3 h.

3,5 h.

3,5 h.

4 h.

3 h.

1 h.

Assignatures d’opció (Se’n cursen dues)

Biologia i geologia

Economia

Física i química

Llatí

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

Assignatures específiques

Educació física

Una a triar entre:

Arts escèniques i dansa

Cultura científica

Cultura clàssica

Educació Plàstica Visual i Audiovisual

Filosofia

Música

Segona llengua estrangera (alemany)

Segona llengua estrangera (francès)

–  Tecnologia

Tecnologies de la informació i la comunicació

Una a triar entre:

Religió

Valors ètics

2 h.

3 h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 h.

Total d’hores setmanals

30 h.

Criteris de titulació

Titulen els alumnes que a l’avaluació final duen 0 assignatures suspeses, o màxim una assignatura amb un 3, o màxim 2 assignatures amb un 4 cadascuna. En cas que duguin dues assignatures suspeses, no poden ser matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.

Criteris de repetició

Per normativa, els alumnes que han de repetir 4t han de fer el curs complet.

4t ESO. Ensenyaments aplicats i PRAQ

Assignatures troncals / de lliure configuració autonòmica

Geografia i història

Llengua castellana

Llengua catalana

Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats

Primera llengua estrangera (anglès)

Tutoria

3 h.

3,5 h.

3,5 h.

4 h.

3 h.

1 h.

Assignatures d’opció (Se’n cursen dues)

Ciències aplicades a l’activitat professional

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

Tecnologia

3 h.

3 h.

3 h.

Assignatures específiques

Educació física

Una a triar entre:

 

Arts escèniques i dansa

Cultura científica

Cultura clàssica

Educació Plàstica Visual i Audiovisual

Filosofia

Música

Segona llengua estrangera (alemany)

Segona llengua estrangera (francès)

Tecnologies de la informació i la comunicació

Una a triar entre:

Religió

Valors ètics

2 h.

3 h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 h.

Total d’hores setmanals

30 h.

Criteris de titulació

Titulen els alumnes que a l’avaluació final duen 0 assignatures suspeses, o màxim una assignatura amb un 3, o màxim 2 assignatures amb un 4 cadascuna. En cas que duguin dues assignatures suspeses, no poden ser matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.

Criteris de repetició

Per normativa, els alumnes que han de repetir 4t han de fer el curs complet.