FPGB Electricitat i electrònica

Mòduls associats a unitats de competència de 1r curs

Instal·lacions elèctriques i domòtiques

Equips elèctrics i electrònics

10 h/s.

8 h/s.

Mòduls associats a blocs comuns de 1r curs

Ciències aplicades I

Comunicació i societat I

5 h/s.

6 h/s.

Tutoria

1 h/s.

Total d’hores setmanals

30 h.

 

Criteris de promoció

Promocionen a 2n curs els alumnes que no tenguin mòduls associats a unitats de competència pendents que superin el 20% de la càrrega horària setmanal.

Mòduls professionals de 2n curs

Instal·lacions de telecomunicacions

Instal·lació i manteniment de xarxes per a la transmissió de dades

8 h/s.

7 h/s.

Mòduls acadèmics de 2n curs

Ciències aplicades II

Comunicació i societat II

6 h/s.

8 h/s.

Tutoria

Mòdul de Formació en centres de treball

El mòdul professional Formació en centres de treball s’ha de dur a terme durant el tercer trimestre del segon curs, una vegada aconseguida l’avaluació positiva en la resta de mòduls del cicle (Art. 27 BOIB 61 27/04/2015 )

1 h/s.

240h

Total d’hores setmanals

30 h.

Criteris de titulació

Per a l’obtenció del títol de professional bàsic en Electricitat i electrònica cal superar tots els mòduls del cicle.

  • En aplicació de la LOGSE, les persones que es trobin en possessió d’un títol de FPB poden obtenir el títol de graduat en ESO mitjançant la superació de la prova d’avaluació final.

  • Els alumnes que finalitzin els estudis sense haver obtingut el títol de professional bàsic rebran la certificació acadèmica dels mòduls professionals superats.

Repetició

Els alumnes matriculats en un centre tenen dret a un màxim de dues convocatòries en cada un dels 4 anys en que es pot estar cursant el cicle.