GM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Mòduls professionals de 1r curs

Automatismes industrials

Electrònica (mòdul suport)

Electrotècnia (mòdul suport)

Instal·lacions elèctriques interiors

Formació i orientació laboral

9 h/s.

3 h/s.

6 h/s.

9 h/s.

3 h/s.

Total d’hores setmanals

30 h.

Criteris de promoció

Podran promocionar a 2n curs els alumnes que no tenguin pendents cap mòdul suport o altres mòduls que superin 330 h (10 h/s) de càrrega horària.

L’accés a la convocatòria extraordinària de setembre serà possible sols en el cas que es compleixin els criteris de promoció en l’avaluació ordinària de juny.

Mòduls professionals de 2n curs

Instal·lacions de distribució

Infraestructures comuns de telecomunicació en habitatges i edificis

Instal·lacions domòtiques

Instal·lacions solars fotovoltaiques

Màquines elèctriques

Empresa i iniciativa emprenedora

6 h/s.

6 h/s.

6 h/s.

3 h/s.

6 h/s.

3 h/s.

Mòdul de Formació en centres de treball

El mòdul professional Formació en centres de treball s’ha de dur a terme, en general, durant el tercer trimestre del segon curs, una vegada aconseguida l’avaluació positiva en la resta de mòduls del cicle.

400h

Total d’hores setmanals

30 h.

Criteris de titulació

Per a l’obtenció del títol de Grau mitjà en Instal·lacions elèctriques i automàtiques cal superar tots els mòduls del cicle.

Repetició

El nombre màxim de convocatòries per a cadascun dels mòduls és de quatre (excepte el de FCTs que és de dues). D’aquestes, l’alumne pot assistir de forma presencial a les activitats programades un màxim de dos cursos.

L’alumnat de 1r curs que en avaluació ordinària (juny) tengui mòduls pendents que superin el 50% de la càrrega horària haurà de participar en el procés d’admissió a cicles formatius per poder accedir al cicle formatiu.