GM Jardineria i floristeria

Mòduls professionals de 1r curs

Fonaments agronòmics

Implantació de jardins i zones verdes

Taller i equips de tracció

Infraestructures i instal·lacions agrícoles

Principis de sanitat vegetal

Producció de plantes i pans d’herba en viver

6 h/s.

5 h/s.

5 h/s.

3 h/s.

3 h/s.

8 h/s.

Total d’hores setmanals

30 h.

Criteris de promoció

Podran promocionar a 2n curs els alumnes que no tenguin pendents cap mòdul suport o altres mòduls que superin 330 h (10 h/s) de càrrega horària.

L’accés a la convocatòria extraordinària de setembre serà possible sols en el cas que es compleixin els criteris de promoció en l’avaluació ordinària de juny.

Mòduls professionals de 2n curs

Manteniment i millora de jardins i zones verdes

Composicions florals i amb plantes

Establiments de floristeria

Tècniques de venda en jardineria i floristeria

Control fitosanitari

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

6 h/s.

5 h/s.

3 h/s.

3 h/s.

6 h/s.

4 h/s

3 h/s.

Mòdul de Formació en centres de treball

El mòdul professional Formació en centres de treball s’ha de dur a terme, en general, durant el tercer trimestre del segon curs, una vegada aconseguida l’avaluació positiva en la resta de mòduls del cicle.

400h

Total d’hores setmanals

30 h.

Criteris de titulació

Per a l’obtenció del títol de Grau mitjà en Jardineria i floristeria cal superar tots els mòduls del cicle.

Repetició

El nombre màxim de convocatòries per a cadascun dels mòduls és de quatre (excepte el de FCTs que és de dues). D’aquestes, l’alumne pot assistir de forma presencial a les activitats programades un màxim de dos cursos.

L’alumnat de 1r curs que en avaluació ordinària (juny) tengui mòduls pendents que superin el 50% de la càrrega horària haurà de participar en el procés d’admissió a cicles formatius per poder accedir al cicle formatiu.