GS Vitivinicultura

Mòduls professionals de 1r curs  Període setembre-maig en torn de capvespres -de 15:00 a 21:00 h.- a l’IES)

 

Viticultura (en anglès)

Vinificacions

Processos bioquímics (mòdul suport)

Anàlisi enològica

Legislació vitivinícola i seguretat alimentària

Formació i orientació laboral

A partir del mes de maig, l’alumnat amb perfil dual s’incorpora a l’empresa amb un contracte d’aprenentatge de 12 mesos.

 

8 h/s.

6 h/s.

5 h/s.

5 h/s.

 3h/s.

3h/s.

Total d’hores setmanals

30h

Criteris de promoció

Podran promocionar a 2n curs els alumnes que no tenguin pendents cap mòdul suport o altres mòduls que superin 264 h (8 h/s) de càrrega horària.

L’accés a la convocatòria de setembre serà possible sols en el cas que es compleixin els criteris de promoció en l’avaluació ordinària de juny.

Mòduls professionals de 2n curs

  • Alumnat Dual segueix a l’empresa fins al mes de desembre. Llavors comença un període d’alternança IES-Empresa per completar la seva formació.
  • Alumnat Presencial comença el curs amb un període de pràctiques formatives en empresa (200h) que coincideix amb la verema, Després d’aquest periíode assistirà al desenvolupament dels mòduls de 2n.

Comercialització i logística en la indústria alimentària (en anglès)

Estabilització, criança i envasament

Industries derivades

Tast i cultura vitivinícola

Empresa i iniciativa emprenedora

Gestió de la qualitat ambiental en la indústria alimentària

Formació en centres de treball (setembre, març i maig)

6 h/s.

7 h/s.

6 h/s.

3 h/s.

3 h/s.

5 h/s.

400h

Projecte de vitivinicultura

40h

Total d’hores setmanals empresa/centre

30/40 h.

Criteris de titulació

Per a l’obtenció del títol de Grau superior en Vitivinicultura cal superar tots els mòduls del cicle.

Repetició

El nombre màxim de convocatòries per a cadascun dels mòduls és de quatre (excepte el de FCTs que és de dues). D’aquestes, l’alumne pot assistir de forma presencial a les activitats programades un màxim de dos cursos.

L’alumnat de 1r curs que en avaluació ordinària (juny) tengui mòduls pendents que superin el 50% de la càrrega horària haurà de participar en el procés d’admissió a cicles formatius per poder accedir al cicle formatiu.