GM en Atenció a persones en situació de dependència

NIVELLFAMÍLIA PROFESSIONALESPECIALITAT/TÍTOLDURADATORN
GMSERVEIS
SOCIOCULTURALS I
A LA COMUNITAT
Tècnic de grau mitjà en
Atenció a persones en
situació de dependència
2 cursos acadèmicsCapvespre
Mòduls professionals de 1r cursHores/setmana
Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència4 h/s
Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència4 h/s
Atenció i suport psicosocial7 h/s
Suport domiciliari7 h/s
Atenció higiènica3 h/s
Primers auxilis2 h/s
Formació i orientació laboral3 h/s
Total hores setmanals30
Mòduls professionals de 2n curs Hores/setmana
Destreses socials7 h/s
Suport a la comunicació5 h/s
Atenció sanitària9 h/s
Tele-assistència6 h/s
Empresa i iniciativa emprenedora3 h/s
Formació en centres de treball400 h
Total hores setmanals 30