CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Curs 22-23

1r ESO
Geografia i història
Biologia i geologia
Llengua castellana
Llengua catalana
E. Física
E. plàstica visual i audiovisual I
Valors ètics
Anglès
Matemàtiques
Música
Religió
2n ESO
Geografia i història
Física i química
Llengua castellana
Llengua catalana
E. Física
Valors ètics
E. plàstica visual i audiovisual II
Física i química
Anglès
Alemany
Francès
Matemàtiques
Música
Religió
Tecnologia
3r ESO
Geografia i història
Geografia i història en anglès
Iniciativa emprenedora
Biologia i geologia
Llengua castellana
Llengua catalana
E. Física
Valors ètics
Física i química
Canal YouTube Física i química
Caixes de vida
Cultura clàssica
Música II
Francès
Anglès
Anglès avançat
Anglès (PMAR)
Alemany
Matemàtiques acadèmiques
Àmbit cientificotècnic (PMAR)
Àmbit pràctic (PMAR)
Àmbit sociolingüístic (PMAR)
Religió
Tecnologia
4t ESO
Geografia i història
Economia
Iniciativa emprenedora
Biologia i geologia
Cultura científica
Llengua castellana
Llengua catalana
E. Física
E. plàstica visual i audiovisual
Valors ètics
Filosofia
Física i química
Ciències aplicades a l’activitat professional
Anglès
Anglès avançat
Alemany
Matemàtiques acadèmiques
Matemàtiques aplicades
Música II
Religió
Tecnologia
TIC

1r Batxillerat
Història del món contemporani
Economia
Cultura científica
Biologia i geologia
Anatomia aplicada
Llengua castellana
Literatura universal
Llengua catalana
Literatura universal (català)
E. Física
Dibuix tècnic
Cultura audiovisual
Filosofia
Física i química
Llatí
Grec
Alemany
Francès
Anglès
Matemàtiques
Matemàtiques Socials
Anàlisi musical
Tecnologia industrial I
TIC
2n Batxillerat
Història de l’art
Història d’Espanya
Geografia
Economia
Fonaments d’administració i gestió
Biologia
Geologia
Llengua castellana
Llengua catalana
Dibuix tècnic II
Filosofia
Física
Química
Llatí
Grec
Anglès
Francès
Matemàtiques
Matemàtiques socials
Anàlisi musical
Psicologia
TIC II

Criteris de titulació a Batxillerat


FPB Electricitat i electrònica
Ciències aplicades I
Ciències aplicades II
Comunicació i societat I
Comunicació i societat II
Comunicació i societat I (Anglès)
Comunicació i  societat II (Anglès)
Equips elèctrics i electrònics
Instal·lacions elèctriques i domòtiques en edificis
Instal·lacions de telecomunicació
Instal·lació i manteniment de xarxes per a la transmissió de dades
 
 
FPB Agrojardineria i composicions florals
Ciències aplicades I
Ciències aplicades II
Comunicació i societat I
Comunicació i societat II
Comunicació i societat I (Anglès)
Comunicació i societat II (Anglès)
Op. bàsiques de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius
Materials de floristeria
Op. auxiliars en l’elaboració de composicions florals i amb plantes
Op. bàsiques en instal·lació de jardins, parcs i zones verdes
Op. bàsiques de producció de plantes en vivers i centres de jardineria
Op. bàsiques de manteniment de jardins, parcs i zones verdes
Op. bàsiques de reg, adob i tractaments fitosanitaris

GM Gestió administrativa
Comunicació empresarial i att. al client
Operacions administratives de compravenda
Empresa i administració
Tractament informàtic de la informació
Tècnica comptable
Operacions administratives de recursos humans
Tractament de la documentació comptable
Empresa a l’aula
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
Anglès
Formació i orientació laboral
 
GM Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Electrònica
Electrotècnia
Instal·lacions elèctriques interiors
Automatismes industrials
Formació i orientació laboral
Instal·lacions de distribució
Instal·lacions domòtiques
Infraestructures comuns de telecomunicacions
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Màquines elèctriques
Empresa i iniciativa emprenedora
GM Jardineria i floristeria
Fonaments agronòmics
Implantació de jardins
Taller i equips de tracció
Infraestructures i instal·lacions agrícoles
Principis de sanitat vegetal
Producció de planta i pans d’herba en viver
Manteniment i millora de jardins i zones verdes
Composicions florals i amb plantes
Establiments de floristeria
Tècniques de venda en jardineria i floristeria
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Control fitosanitari

 


GS Administració i finances
Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Recursos humans i responsabilitat social corporativa
Ofimàtica i procés de la informació
Procés integral de l’activitat comercial
Comunicació i att. al client
Gestió de recursos humans
Gestió financera
Comptabilitat i fiscalitat
Gestió logística i comercial
Simulació empresarial
Projecte d’administració i finances
Anglès
Formació i orientació laboral
Formació en centres de treball
GS Vitivinicultura
Viticultura
Processos bioquímics
Legislació vitivinícola
Vinificacions
Anàlisi enològica
Formació i orientació laboral
Marketing and logistics in food industry
Estabilització, criança i envasament
Indústries derivades
Tast i cultura vitivinícola
Empresa i iniciativa emprenedora
Gestió de la qualitat ambiental en la ind. alimentària
Projecte de vitivinicultura