Mobilitats Erasmus professorat


 

BEQUES PER A PROFESSORS

Tipus de desplaçaments que es poden sol·licitar:

Acompanyaments: són desplaçaments per acompanyar als estudiants durant el viatge d’anada i fer el seguiment als alumnes a les empreses durant els primers dies.

Visites de seguiment: són desplaçaments per fer el seguiment de les pràctiques als estudiants durant l’estada (no al principi).

Visites preparatòries: són desplaçaments abans de l’inici de les pràctiques, per preparar l’estada dels estudiants a les empreses.

Durada màxima:

7 dies

Hem unificat les sol·licituds d’ajudes per a desplaçaments finançades mitjançant la partida “persones acompanyants” del projecte (màxim 7 dies), i les ajudes finançades mitjançant la partida “suport organitzatiu (OS)” (màxim 5 dies).

Càlcul de l’ajuda:

La quantia econòmica de l’ajuda es calcula utilitzant les mateixes dietes que per al càlcul de les beques de mobilitat de professors.

L’Ies Felanitx tendrà alumnes a Jyväkylä (Finlandia) I a Cork (Irlanda). En la taula adjunta es resumeixen les ajudes que percebran els professors en funció del nombre de dies i el país.

PAIS

NOMBRE DE DIES

Beca que es concedirà

Finlàndia

7

1.095 €

Finlàndia

5

885 €

Irlanda

7

1.115 €

Irlanda

5

875 €

Justificació de l’ajuda:

S’explicarà a l’apartat corresponent a la documentació justificativa de les mobilitats. Cal tenir en compte que:

– de manera general, es justificarà mitjançant un certificat de l’empresa (en la qual l’estudiant fa les pràctiques) expedit al professor
– en el cas de visites preparatòries, el certificat el pot emetre un centre d’FP estranger
– en el cas de professors que acompanyin a alumnes  acollits per Fortes i Uniser que fan un curs d’idioma en destí, el certificat l’ha d’emetre l’intermediari (Fortes i Uniser) pels dies que el professor acompanya els alumnes mentre dura el curs, i l’empresa pels dies que el professor acompanya l’alumne mentre fa pràctiques l’empresa. Un professor pot acompanyar només als estudiants durant el curs d’idioma en destí, i no esperar que comencin les pràctiques a l’empresa.

Criteris de concessió:

En cas de no tenir fons disponibles per concedir tots els desplaçaments sol·licitats (per motius justificats), la DGFPFP establirà uns criteris objectius per adjudicar aquestes ajudes als centres.

En primer lloc es prioritzarien els desplaçaments a estudiants menors d’edat, amb necessitats especials i amb menys oportunitats (estudiants que es troben en situació econòmica desfavorable segons es defineix en la Resolució de 16 de juliol de 2016, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2016-2017, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris, disponible en https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/16/pdfs/boe-a-2016-6846.pdf. En aquesta resolució s’especifica “contempla especialment la situació econòmica desfavorable d’aquelles famílies que es troben per sota del llindar 1 de renda familiar”).En segon lloc es prioritzarien els desplaçaments a nous socis.