TRIA D’ASSIGNATURES PER AL CURS 22/23

A l’IES Felanitx estam començant a organitzar el curs 22/23. Per aquest motiu us agrairïem contestassiu el següents formularis.
Moltes gràcies.

Prefectura d’estudis IES Felanitx.