PROVES LLIURES FP

Convocatòria 2024

Calendari general del procediment 2024

 • Llista sol·licituds IES Felanitx
 • Calendari i material per a les proves de GS Administració i finances IES Felanitx
 • Calendari i material per a les proves de GM Administració i gestió IES Felanitx
 • Calendari i material per a les proves de GM Instal·lacions elèctriques i automàtiques IES Felanitx

 

L’IES Felanitx convoca proves lliures de:

 • Grau superior Vitivinicultura
 • Grau mitjà Gestió administrativa
 • Grau superior Administració i finances
 • Grau mitjà Instal·lacions elèctriques i automàtiques
 • Grau mitjà Jardineria i floristeria

Termini d’inscripció: 

Del 6 al 18 de març de 2024, al centre educatiu públic on s’imparteixen els mòduls.

Requisits:

Per participar a les proves per obtenir el títol de tècnic de formació professional, és necessari:

 1. Tenir divuit anys complerts o complir-los dins l’any natural en què es realitzen les proves.
 1. Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l’accés a la formació professional de grau mitjà del sistema educatiu en el moment de realitzar la primera prova.

 

Per participar a les proves per obtenir el títol de tècnic superior de formació professional, és necessari:

 1. Tenir vint anys complerts o complir-los dins l’any natural en què es realitzen les proves o dinou per qui estigui en possessió del títol de tècnic.
 1. Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l’accés a la formació professional de grau superior del sistema educatiu en el moment de realitzar la primera prova.

Observacions:

Un alumne no pot estar matriculat el mateix any acadèmic a un mateix mòdul professional en diferents comunitats autònomes.

Durant un mateix curs acadèmic, una persona no es pot matricular a un mòdul professional que cursa en la modalitat presencial o a distància i, simultàniament, a la prova lliure.

Durant un mateix curs acadèmic, no es poden inscriure per fer proves lliures de mòduls professionals del mateix cicle a dos centres diferents.

No es poden matricular de mòduls superats anteriorment per qualsevol via.